خرسی تنها .... این روز ها وقتی بوی سیگار میدهم... پدرم دیگر به من چشم غره نمیرود...!! شاید گمان میکند ، خطر سرطان ، از عطر تو بر لباسم کمتر است....!! tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com 2020-02-17T06:55:04+01:00 mihanblog.com s 2013-10-04T07:30:12+01:00 2013-10-04T07:30:12+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/879 مهران ........نمیدانم چرا؟؟؟..اما برایت سخت دلتنگم.....دراین مسلک که صورتهای بی احساس..به سوی قلبهای تازه می تازند...من اینجا...در صف مرگ شقایقها..برای رنگ چشمان تو دلتنگم...در هر ورق زمان نوشته ام...به یادت میمانم حتی اگر.................هزار صفحه از تو دور باشم ........نمیدانم چرا؟؟؟
..اما برایت سخت دلتنگم...
..دراین مسلک که صورتهای بی احساس..
به سوی قلبهای تازه می تازند...
من اینجا...
در صف مرگ شقایقها..
برای رنگ چشمان تو دلتنگم...
در هر ورق زمان نوشته ام...
به یادت میمانم حتی اگر.......
..........هزار صفحه از تو دور باشم]]>
من 2013-10-04T07:24:45+01:00 2013-10-04T07:24:45+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/878 مهران من یه اسفندیم . . .!من همون دیوونه ایم که هیچوق عوض نمیشه ...!همونی که همه باهاش خوشحالن اماکسی باهاش نمی مونه!همونی که اونقدر یه اهنگ گوش میده که از ترانه گرفته تا ریتم و خوانندش متنفر میشه ...!همونی که هق هق همه رو به جون دلگوش میده اما خودش بغضاش رو زیر بالش میترکونه ...!همونی که همه فکر میکنن سخته،سنگه، اما با هر تلنگری میشکنه ...!همونی که مواظبه کسی ناراحت نشه اما همه ناراحتش میكنن ...!همونی که تکیه گاه خوبیه اما واسش تكیه گاهی نیس ...!همونی که کلی حرف داره اما همیشه ساکته...من اینم.. من یه اسفندیم . . .!
من همون دیوونه ایم که هیچوق عوض نمیشه ...!
همونی که همه باهاش خوشحالن اماکسی باهاش نمی مونه!
همونی که اونقدر یه اهنگ گوش میده که از ترانه گرفته تا ریتم و خوانندش متنفر میشه ...!
همونی که هق هق همه رو به جون دل
گوش میده اما خودش بغضاش رو زیر بالش میترکونه ...!
همونی که همه فکر میکنن سخته،سنگه، اما با هر تلنگری میشکنه ...!
همونی که مواظبه کسی ناراحت نشه اما همه ناراحتش میكنن ...!
همونی که تکیه گاه خوبیه اما واسش تكیه گاهی نیس ...!
همونی که کلی حرف داره اما همیشه ساکته...
من اینم..*_* ]]>
s 2013-10-03T15:26:47+01:00 2013-10-03T15:26:47+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/877 مهران ]]> s 2013-10-03T15:26:10+01:00 2013-10-03T15:26:10+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/876 مهران من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه شبها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم: تو را دوست دارمنه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی! من از عهد آدم تو را دوست دارم
از آغاز عالم تو را دوست دارم
چه شبها من و آسمان تا دم صبح
سرودیم نم نم: تو را دوست دارم
نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی!]]>
m 2013-07-14T13:14:00+01:00 2013-07-14T13:14:00+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/875 مهران همه حرف دلم با تو همین استکه دوست..چه کنم؟حرف دلم را بزنم یا نزنم؟گفته بودم که به دریا نزنم دل اما..کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟
همه حرف دلم با تو همین است

که دوست..چه کنم؟

حرف دلم را بزنم یا نزنم؟

گفته بودم که به دریا نزنم دل اما.

.کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟
]]>
m 2013-07-14T13:13:25+01:00 2013-07-14T13:13:25+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/874 مهران تنها نشستم... بازم یادم افتاد چقدر نیستی... چقدر توی این روزهایی که باید باشی ...نیستی! دلم گرفت... برای همه ی این نبودن ها برای اینکه می شد باشی و نیستی نیستی... دلم گرفت... کاش بودی ...
تنها نشستم... 

بازم یادم افتاد چقدر نیستی... 

چقدر توی این روزهایی که باید باشی ...نیستی! 

دلم گرفت... 

برای همه ی این نبودن ها 

برای اینکه می شد باشی و نیستی 

نیستی... 

دلم گرفت... 


کاش بودی ...
]]>
m 2013-07-14T12:49:51+01:00 2013-07-14T12:49:51+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/873 مهران می شود در همین لحظهاز راه برسی وجوری مرا در آغوش بگیریکه حتی عقربه ها همجرات نکننداز این لحظه عبور کنند؟؟؟و من به اندازه ی تمام روزهایکم بودنتتو را ببویم ودر این زمان متوقفسالها در آغوشت زندگی کنمبی ترس فردا ها... می شود در همین لحظه

از راه برسی و

جوری مرا در آغوش بگیری

که حتی عقربه ها هم

جرات نکنند

از این لحظه عبور کنند؟؟؟

و من به اندازه ی تمام روزهای

کم بودنت

تو را ببویم و

در این زمان متوقف

سالها در آغوشت زندگی کنم

بی ترس فردا ها...

]]>
m 2013-07-14T12:49:50+01:00 2013-07-14T12:49:50+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/872 مهران خیالت همیشه هست...اما امروز دلم "خودت "را خواست،نه خیالت را...
خیالت همیشه هست...

اما امروز دلم "خودت "را خواست،

نه خیالت را...


]]>
m 2013-07-14T12:49:50+01:00 2013-07-14T12:49:50+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/871 مهران دریچه های آسمان را گشوده اند انگارزمین عطر خدا گرفتهعطر عشقعطر مستانگیو باز تکرار می شود قصه از خود بی خود شدنم در کوچه های دلتنگ و مسکوت صبحدر کوچه هایی که نسیم انگاریپیش پای میهمانی عزیزآهسته جاروب می کند راه رانرم می وزد و عشق می ورزد و دیده تر می کند آرام از شوقتکرار می شوند خاطره هادر نگاه صبح..در چشم دیوار..عطر نفس های به شمار افتاده یوسف می آید از عمق چاه زمانعطر مردانگی های علی عطر قدم های نجیبانه زهراعطر پیراهن حسینعطر صبر زینبعطر عاشق شدن ما دریچه های آسمان را گشوده اند انگار

زمین عطر خدا گرفته

عطر عشق

عطر مستانگی

و باز تکرار می شود قصه از خود بی خود شدنم در کوچه های دلتنگ و مسکوت صبح

در کوچه هایی که نسیم انگاری

پیش پای میهمانی عزیز

آهسته جاروب می کند راه را

نرم می وزد و عشق می ورزد و دیده تر می کند آرام از شوق

تکرار می شوند خاطره ها

در نگاه صبح..

در چشم دیوار..

عطر نفس های به شمار افتاده یوسف می آید از عمق چاه زمان

عطر مردانگی های علی 

عطر قدم های نجیبانه زهرا

عطر پیراهن حسین

عطر صبر زینب

عطر عاشق شدن ماه

عطر شیرین تن خدا

و

صدای پایت در گوش کوچه می پیچد...

اشکالی ندارد اگر کوچه

اگر دیوار

اگر دنیا

به دیوانگی ام بخندند

مهم این است که تو ذکر هایم را می شنوی

مهم این است که می دانی دلم به هوایت 
سبز است....

خدایا!
 
ما بندگان ضعیف هستیم،
 
 ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم،
 
 ما هیچیم و هرچه هست تویی.
 
 ما اگر چنانچه خلاف می‌کنیم نادانیم،
 
 تو بر ما ببخش.
 
 تو ما را به این ماه مبارک رمضان
 
وارد کن به طوری که با رضای تو
 
 وارد بشویم در او.
 
 
خدایا!
 
تو ما را لیاقت بده که در این
 
مهمانی که از ما کردی به‌ طور
 
 شایسته وارد بشویم.
 
 
خدایا!
 
این ایران که از همه اطراف به او
 
هجوم شده است، برای اسلام،
 
این ایران را تو تقویت کن.

آمین

پ.ن: ماه مبارک رمضان به همه ی بنده هاش مبارک ]]>
m 2013-07-14T12:49:49+01:00 2013-07-14T12:49:49+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/869 مهران هر شب به آسمان خیره میشوم و با ستاره ها درد و دل میکنممن میگویم دوستم نداشت مگر نه ؟؟؟ستاره هم چشمک میزند …میگویم با دیگری خوش است مگر نه ؟؟؟باز هم چشمک میزند …میگویم من بروم راحت میشود مگر نه ؟؟؟باز هم چشمک میزند …و بعد سکوت میکنم … هر شب به آسمان خیره میشوم و با ستاره ها درد و دل میکنم

من میگویم دوستم نداشت مگر نه ؟؟؟

ستاره هم چشمک میزند …

میگویم با دیگری خوش است مگر نه ؟؟؟

باز هم چشمک میزند …

میگویم من بروم راحت میشود مگر نه ؟؟؟

باز هم چشمک میزند …

و بعد سکوت میکنم …

]]>
m 2013-07-14T12:49:48+01:00 2013-07-14T12:49:48+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/870 مهران دلم تنگ شده برای " تـــــــو"…. تو که سزاوار این همه اشعار عاشقانه ای … تو که این همه در من میتابی … در من خانه میکنی و میروی و تنهایم میگذاری … "تــــو" واژه ی کوچکی است اما دنیای مرا شامل میشود … فراموش میکنی اما فراموش نمیشوی دوستت میدارم اما دوستم نمیداری بیخیالم میشوی اما از خیالم نمیروی قلم میشوی در دستانم تک تک سطر های خاطراتم را مینگاری خنده میشوی رو لبانم اشک میشوی در
دلم تنگ شده 

برای " تـــــــو"…. 

تو که سزاوار این همه اشعار عاشقانه ای … 

تو که این همه در من میتابی … 

در من خانه میکنی 

و 

میروی و تنهایم میگذاری … 

"تــــو

واژه ی کوچکی است 

اما دنیای مرا شامل میشود … 

فراموش میکنی 

اما فراموش نمیشوی 

دوستت میدارم اما دوستم نمیداری 

بیخیالم میشوی اما از خیالم نمیروی 

قلم میشوی در دستانم 

تک تک سطر های خاطراتم را مینگاری 

خنده میشوی رو لبانم 

اشک میشوی در چشمانم 

تو کیستی ؟؟ 

که این همه برایم عزیز هستی و من برایت بس ناچیز …

]]>
m 2013-07-14T12:49:47+01:00 2013-07-14T12:49:47+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/868 مهران به سلامتی پسری كه وقتی چشمش به یه دختر خوشكل تو خیابان افتادسرشو انداخت پایین و زیر لب گفتهر چقدرم خوشكل باشه به پای عشق خودم نمیرسه.................................................زندگی مثل اتوبوس میمونه وقتی جا گیرت میاد كه به آخر خط رسیدی.........................................بعد رفتنش موهایم را از ته زدم دیوانه ام میكرد خاطره ی دستانش................................................قشنگترین صدایی كه می تونین از عشقتون بشنوینوقتیه كه از خواب بیدار میشه و گیج حرف میزنه!............. به سلامتی پسری كه وقتی چشمش به یه دختر خوشكل تو خیابان افتاد
سرشو انداخت پایین و زیر لب گفت
هر چقدرم خوشكل باشه به پای عشق خودم نمیرسه..

...............................................

زندگی مثل اتوبوس میمونه 
وقتی جا گیرت میاد كه به آخر خط رسیدی

.........................................

بعد رفتنش موهایم را از ته زدم 
دیوانه ام میكرد خاطره ی دستانش...

.............................................

قشنگترین صدایی كه می تونین از عشقتون بشنوین
وقتیه كه از خواب بیدار میشه و گیج حرف میزنه!

..................................................

مرا پاپتی میخواند !
آنكه كفشهایم در راهش پاره شد

]]>
m 2013-07-14T12:49:43+01:00 2013-07-14T12:49:43+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/866 مهران ]]> m 2013-07-14T12:49:42+01:00 2013-07-14T12:49:42+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/865 مهران نامم را پاک کردی... یادم را چه میکنی؟یادم را پاک کنی... عشقم را چه میکنی؟اصلا همه را پاک کنهر آنچه از من داریاز من که چیزی کم نمیشود...فقط بگو با وجدانت چه میکنی؟نکند آن را هم پاک کرده ای؟نــــــــــــه ! شدنی نیست...نمیتوانی آنچه که نداشتی را پاک کنی.
نامم را پاک کردی... یادم را چه میکنی؟
یادم را پاک کنی... عشقم را چه میکنی؟
اصلا همه را پاک کن
هر آنچه از من داری
از من که چیزی کم نمیشود...
فقط بگو با وجدانت چه میکنی؟
نکند آن را هم پاک کرده ای؟
نــــــــــــه ! شدنی نیست...
نمیتوانی آنچه که نداشتی را پاک کنی.
]]>
m 2013-07-14T12:49:41+01:00 2013-07-14T12:49:41+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/864 مهران گاهی آدمناخواسته چقدر دلش لک میزنه؛یه SMS براش بیادبگه دلم خیلی واست تنگ شده!هیچ وقت ازم دور نشو!! گاهی آدم

ناخواسته چقدر دلش لک میزنه؛

یه SMS براش بیاد

بگه دلم خیلی واست تنگ شده!

هیچ وقت ازم دور نشو!!


]]>
m 2013-07-14T12:49:41+01:00 2013-07-14T12:49:41+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/863 مهران میگن اگه کسی روخیلی دوست داری امتحانش نکن ! ! !که ببینی اون چقدردوستت داره....اول خودتوامتحان کن ببین تحملشوداری بفهمی دوستت نداره
میگن اگه کسی روخیلی دوست داری امتحانش نکن ! ! !
که ببینی اون چقدردوستت داره....
اول خودتوامتحان کن ببین تحملشوداری بفهمی دوستت نداره
]]>
m 2013-07-14T12:49:40+01:00 2013-07-14T12:49:40+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/862 مهران ]]> m 2013-07-14T12:49:40+01:00 2013-07-14T12:49:40+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/861 مهران خدایادلم زنگ تفریح میخواهـــــدباور کن خسته شده امــــــــــاز این کلاس رقصیدن به ساز دنیـــــا
خدایا

دلم زنگ تفریح میخواهـــــد

باور کن خسته شده امــــــــــ

از این کلاس رقصیدن به ساز دنیـــــا
]]>
m 2013-07-14T12:49:39+01:00 2013-07-14T12:49:39+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/860 مهران در خاطریــــــــ کهـــــــ توییــــــــــدیگرانــــــــــ فراموشنــــــدو بگــــــذار در گوشتــــــ بگویمــــمیخواهمتــــــــــــــــــــــــــاینــــــ خلاصهــــ یــــ تمامـــــــــــــحرفـــــ هایــــــــ عاشقانهــدنیاستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در خاطریــــــــ کهـــــــ توییــــــــــ

دیگرانــــــــــ فراموشنــــــد

و بگــــــذار در گوشتــــــ بگویمــــ

میخواهمتــــــــــــــــــــــــــ

اینــــــ خلاصهــــ یــــ تمامـــــــــــــ

حرفـــــ هایــــــــ عاشقانهــ

دنیاستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
]]>
m 2013-07-14T12:49:38+01:00 2013-07-14T12:49:38+01:00 tag:http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/859 مهران ﮐﺜـﯿـــﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﭼـﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﺯﻣﺎﻧـﯿست ﮐﻪ،ﻣـــﺮﺩﯼ ﺑﺨــﺎطﺮ ﻃﺒﯿـﻌﯽ ﺗـﺮﯾﻦ ﻧـﯿـﺎﺯﺵﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ ﻣـﻌﺼـﻮﻣـﯽ ﺑﮕﻮﯾـﺪ:ﺩﻭﺳـﺘــــﺖ ﺩﺍﺭﻣــــــ ... !!
ﮐﺜـﯿـــﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﭼـﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﺯﻣﺎﻧـﯿست ﮐﻪ،
ﻣـــﺮﺩﯼ ﺑﺨــﺎطﺮ ﻃﺒﯿـﻌﯽ ﺗـﺮﯾﻦ ﻧـﯿـﺎﺯﺵ
ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ ﻣـﻌﺼـﻮﻣـﯽ ﺑﮕﻮﯾـﺪ:
ﺩﻭﺳـﺘــــﺖ ﺩﺍﺭﻣــــــ ... !!
]]>