خرسی تنها .... این روز ها وقتی بوی سیگار میدهم... پدرم دیگر به من چشم غره نمیرود...!! شاید گمان میکند ، خطر سرطان ، از عطر تو بر لباسم کمتر است....!! http://gigabyte502mehran.mihanblog.com 2020-04-06T20:47:31+01:00 text/html 2013-10-04T07:30:12+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران s http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/879 <div id="bodyIn_4950642">........نمیدانم چرا؟؟؟<br>..اما برایت سخت دلتنگم...<br>..دراین مسلک که صورتهای بی احساس..<br>به سوی قلبهای تازه می تازند...<br>من اینجا...<br>در صف مرگ شقایقها..<br>برای رنگ چشمان تو دلتنگم...<br>در هر ورق زمان نوشته ام...<br>به یادت میمانم حتی اگر.......<br>..........هزار صفحه از تو دور باشم</div> text/html 2013-10-04T07:24:45+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران من http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/878 <div class="profile_descr">من یه اسفندیم . . .!<br>من همون دیوونه ایم که هیچوق عوض نمیشه ...!<br>همونی که همه باهاش خوشحالن اماکسی باهاش نمی مونه!<br>همونی که اونقدر یه اهنگ گوش میده که از ترانه گرفته تا ریتم و خوانندش متنفر میشه ...!<br>همونی که هق هق همه رو به جون دل<br>گوش میده اما خودش بغضاش رو زیر بالش میترکونه ...!<br>همونی که همه فکر میکنن سخته،سنگه، اما با هر تلنگری میشکنه ...!<br>همونی که مواظبه کسی ناراحت نشه اما همه ناراحتش میكنن ...!<br>همونی که تکیه گاه خوبیه اما واسش تكیه گاهی نیس ...!<br>همونی که کلی حرف داره اما همیشه ساکته...<br>من اینم..*_* </div> text/html 2013-10-03T15:26:47+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران s http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/877 <img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-05-18/1fe2d978d9da8468e736de3e96cefb26-425"> text/html 2013-10-03T15:26:10+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران s http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/876 <div id="bodyIn_3360237">من از عهد آدم تو را دوست دارم<br>از آغاز عالم تو را دوست دارم<br>چه شبها من و آسمان تا دم صبح<br>سرودیم نم نم: تو را دوست دارم<br>نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی!</div> text/html 2013-07-14T13:14:00+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران m http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/875 <div class="activityListRow_userWall_pic clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 1px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); float: right; display: block; position: relative; cursor: pointer;"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-07-14/37ac66b8ad1650ae298bfbae7a382986-425" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; max-width: 430px; max-height: 430px;"></span></div><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 5px; position: relative; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right;"><div id="body_7411780" class="activityListRow_userWall clearfix" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 11px; overflow: hidden;"><div id="bodyIn_7411780" style="margin: 0px; padding: 0px;">همه حرف دلم با تو همین است<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">که دوست..چه کنم؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">حرف دلم را بزنم یا نزنم؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">گفته بودم که به دریا نزنم دل اما.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">.کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟</div></div></div> text/html 2013-07-14T13:13:25+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران m http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/874 <div class="activityListRow_userWall_pic clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 1px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); float: right; display: block; position: relative; cursor: pointer;"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-07-14/b3a93dbc2f26be414c9b7bfc469a499e-425" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; max-width: 430px; max-height: 430px;"></span></div><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 5px; position: relative; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right;"><div id="body_1403708" class="activityListRow_userWall clearfix" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 11px; overflow: hidden;"><div id="bodyIn_1403708" style="margin: 0px; padding: 0px;">تنها نشستم...&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">بازم یادم افتاد چقدر نیستی...&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">چقدر توی این روزهایی که باید باشی ...نیستی!&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">دلم گرفت...&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">برای همه ی این نبودن ها&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">برای اینکه می شد باشی و نیستی&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">نیستی...&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">دلم گرفت...&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">کاش بودی ...</div></div></div> text/html 2013-07-14T12:49:51+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران m http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/873 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center;">می شود در همین لحظه<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">از راه برسی و<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">جوری مرا در آغوش بگیری<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">که حتی عقربه ها هم<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">جرات نکنند<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">از این لحظه عبور کنند؟؟؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">و من به اندازه ی تمام روزهای<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">کم بودنت<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">تو را ببویم و<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این زمان متوقف<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">سالها در آغوشت&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px;">زندگی</span>&nbsp;کنم<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">بی ترس فردا ها...<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font><img src="http://upload7.ir/images/94468603197500510388.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; opacity: 0.8; -webkit-transform: rotate(-1deg); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center;"></span> text/html 2013-07-14T12:49:50+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران m http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/872 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">خیالت همیشه هست...<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></b><b style="margin: 0px; padding: 0px;">اما امروز دلم "<font style="margin: 0px; padding: 0px;">خودت</font>&nbsp;"را خواست،<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></b><b style="margin: 0px; padding: 0px;">نه خیالت را...</b><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><img src="http://www.uploadtak.com/images/h3146_Untitle0d1.jpg" alt="" height="214" vspace="0" width="447" hspace="0" align="bottom" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; opacity: 1; -webkit-transform: rotate(0deg); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(33, 33, 33);"></div> text/html 2013-07-14T12:49:50+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران m http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/871 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">دریچه های آسمان را گشوده اند انگار<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">زمین&nbsp;<font style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">عطر خدا</b></font>&nbsp;گرفته<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">عطر عشق<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">عطر مستانگی<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">و باز تکرار می شود قصه از خود بی خود شدنم در کوچه های دلتنگ و مسکوت صبح<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در کوچه هایی که نسیم انگاری<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">پیش پای میهمانی عزیز<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">آهسته جاروب می کند راه را<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">نرم می وزد و عشق می ورزد و دیده تر می کند آرام از شوق<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">تکرار می شوند خاطره ها<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در نگاه صبح..<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در چشم دیوار..<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">عطر نفس های به شمار افتاده&nbsp;<font style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">یوسف&nbsp;</b></font>می آید از عمق چاه زمان<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">عطر مردانگی های&nbsp;<font style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">علی&nbsp;</b></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">عطر قدم های نجیبانه&nbsp;<font style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">زهرا</b></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">عطر پیراهن&nbsp;<font style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">حسین</b></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">عطر صبر&nbsp;<font style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">زینب</b></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">عطر عاشق شدن ماه<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">عطر شیرین تن&nbsp;<font style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">خدا</b></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">و<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">صدای پایت در گوش کوچه می پیچد...<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">اشکالی ندارد اگر کوچه<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">اگر دیوار<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">اگر دنیا<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">به دیوانگی ام بخندند<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">مهم این است که&nbsp;<font style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">تو&nbsp;</b></font>ذکر هایم را می شنوی<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">مهم این است که می دانی دلم به هوایت&nbsp;</font><font style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">سبز</font></b></font><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</b></font>است</font><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">....</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><img src="http://sobhemeymeh.persiangig.com/sm/91/4/28/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" height="303" hspace="0" vspace="0" width="407" align="bottom" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; opacity: 0.8; -webkit-transform: rotate(-1deg); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">خدایا!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">ما بندگان ضعیف هستیم،</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم،</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;ما هیچیم و هرچه هست تویی.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;ما اگر چنانچه خلاف می‌کنیم نادانیم،</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;تو بر ما ببخش.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;تو ما را به این ماه مبارک رمضان</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">وارد کن به طوری که با رضای تو</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;وارد بشویم در او.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">خدایا!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">تو ما را لیاقت بده که در این</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">مهمانی که از ما کردی به‌ طور</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;شایسته وارد بشویم.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">خدایا!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">این ایران که از همه اطراف به او</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">هجوم شده است، برای اسلام،</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">این ایران را تو تقویت کن.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">آمین</b><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">پ.ن: ماه مبارک رمضان به همه ی بنده هاش مبارک</span></span> text/html 2013-07-14T12:49:49+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران m http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/869 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;">هر شب به آسمان خیره میشوم و با ستاره ها درد و دل میکنم<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">من میگویم دوستم نداشت مگر نه ؟؟؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">ستاره هم چشمک میزند …</font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">میگویم با دیگری خوش است مگر نه ؟؟؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">باز هم چشمک میزند …</font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">میگویم من بروم راحت میشود مگر نه ؟؟؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">باز هم چشمک میزند …</font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">و بعد سکوت میکنم …<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></b><img src="http://www.uploadtak.com/images/l9929_Avazak_irBoy155.jpg" alt="" height="310" align="bottom" border="0" vspace="0" width="464" hspace="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; opacity: 1; -webkit-transform: rotate(0deg); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"></span> text/html 2013-07-14T12:49:48+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران m http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/870 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">دلم&nbsp;<font style="margin: 0px; padding: 0px;">تنگ</font>&nbsp;شده&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">برای "&nbsp;<font style="margin: 0px; padding: 0px;">تـــــــو</font>"….&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">تو که سزاوار این همه اشعار عاشقانه ای …&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">تو که این همه در من میتابی …&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در من خانه میکنی&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">و&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">میروی و&nbsp;<font style="margin: 0px; padding: 0px;">تنهایم</font>&nbsp;میگذاری …&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">"<font style="margin: 0px; padding: 0px;">تــــو</font>"&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">واژه ی کوچکی است&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">اما دنیای مرا شامل میشود …&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">فراموش میکنی&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">اما فراموش نمیشوی&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">دوستت میدارم اما دوستم نمیداری&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">بیخیالم میشوی اما از خیالم نمیروی&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">قلم میشوی در دستانم&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">تک تک سطر های خاطراتم را مینگاری&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">خنده</font>&nbsp;میشوی رو لبانم&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">اشک</font>&nbsp;میشوی در چشمانم&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">تو کیستی ؟؟&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">که این همه برایم عزیز هستی و من برایت بس ناچیز …<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></b><img src="http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2013/02/Avazak_ir-Boy123.jpg" alt="" height="310" hspace="0" vspace="0" width="465" align="bottom" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; opacity: 0.8; -webkit-transform: rotate(-1deg); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"></span> text/html 2013-07-14T12:49:47+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران m http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/868 <p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(177, 177, 179); font-family: 'courier new', courier, mono; font-size: medium; line-height: 16px;"><font color="#000099" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به سلامتی پسری كه وقتی چشمش به یه دختر خوشكل تو خیابان افتاد<br>سرشو انداخت پایین و زیر لب گفت<br>هر چقدرم خوشكل باشه به پای عشق خودم نمیرسه..</font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(177, 177, 179); font-family: 'courier new', courier, mono; font-size: medium; line-height: 16px;"><font color="#000099" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">...............................................</font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(177, 177, 179); font-family: 'courier new', courier, mono; font-size: medium; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">زندگی مثل اتوبوس میمونه&nbsp;<br>وقتی جا گیرت میاد كه به آخر خط رسیدی</span></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(177, 177, 179); font-family: 'courier new', courier, mono; font-size: medium; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.........................................</span></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(177, 177, 179); font-family: 'courier new', courier, mono; font-size: medium; line-height: 16px;"><font color="#990099" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بعد رفتنش موهایم را از ته زدم&nbsp;<br>دیوانه ام میكرد خاطره ی دستانش...</font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(177, 177, 179); font-family: 'courier new', courier, mono; font-size: medium; line-height: 16px;"><font color="#990099" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.............................................</font></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(177, 177, 179); font-family: 'courier new', courier, mono; font-size: medium; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">قشنگترین صدایی كه می تونین از عشقتون بشنوین<br>وقتیه كه از خواب بیدار میشه و گیج حرف میزنه!<br></span></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(177, 177, 179); font-family: 'courier new', courier, mono; font-size: medium; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">..................................................</span></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(177, 177, 179); font-family: 'courier new', courier, mono; font-size: medium; line-height: 16px;"><font color="#ff0033" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مرا پاپتی میخواند !<br>آنكه كفشهایم در راهش پاره شد</font></p> text/html 2013-07-14T12:49:43+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران m http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/866 <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><img src="http://www.uploadtak.com/images/m6173_untitled.bmp" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; opacity: 0.8; -webkit-transform: rotate(-2deg);"></span> text/html 2013-07-14T12:49:42+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران m http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/865 <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-06-26/ae3267f05f9895e6d81b3c8ebf7e7a9b-425" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; opacity: 0.8; -webkit-transform: rotate(-2deg);"></span><div class="activityListRow_userWall clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);">نامم را پاک کردی... یادم را چه میکنی؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;">یادم را پاک کنی... عشقم را چه میکنی؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;">اصلا همه را پاک کن<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هر آنچه از من داری<br style="margin: 0px; padding: 0px;">از من که چیزی کم نمیشود...<br style="margin: 0px; padding: 0px;">فقط بگو با وجدانت چه میکنی؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;">نکند آن را هم پاک کرده ای؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;">نــــــــــــه ! شدنی نیست...<br style="margin: 0px; padding: 0px;">نمیتوانی آنچه که نداشتی را پاک کنی.</div> text/html 2013-07-14T12:49:41+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران m http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/864 <span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);">گاهی آدم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);">ناخواسته چقدر دلش لک میزنه؛</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);">یه SMS براش بیاد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);">بگه دلم خیلی واست تنگ شده!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);">هیچ وقت ازم دور نشو!!</span><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://khiyanat.com/wp-content/uploads/2013/06/582892761523628328291.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; opacity: 0.8; -webkit-transform: rotate(-2deg);"></span></p> text/html 2013-07-14T12:49:41+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران m http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/863 <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-07-8/4ab212903e6972898c752013c43fae70-425" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none;"></span><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><div class="activityListRow_userWall clearfix" id="body_3883133" style="margin: 0px; padding: 0px; max-height: 145px; overflow: hidden;"><div id="bodyIn_3883133" style="margin: 0px; padding: 0px;">میگن اگه کسی روخیلی دوست داری امتحانش نکن ! ! !<br style="margin: 0px; padding: 0px;">که ببینی اون چقدردوستت داره....<br style="margin: 0px; padding: 0px;">اول خودتوامتحان کن ببین تحملشوداری بفهمی دوستت نداره</div></div></div> text/html 2013-07-14T12:49:40+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران m http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/862 <img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-05-10/12d9c086c7e33826ec7afe98d4979cad-425" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; opacity: 0.8; -webkit-transform: rotate(-2deg); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"> text/html 2013-07-14T12:49:40+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران m http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/861 <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-07-9/b62d17af6d3959fda6973866a575dcde-425" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; opacity: 0.8; -webkit-transform: rotate(-2deg);"></span><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><div class="activityListRow_userWall clearfix" id="body_5638096" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden;"><div id="bodyIn_5638096" style="margin: 0px; padding: 0px;">خدایا<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">دلم زنگ تفریح میخواهـــــد<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">باور کن خسته شده امــــــــــ<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">از این کلاس رقصیدن به ساز دنیـــــا</div></div></div> text/html 2013-07-14T12:49:39+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران m http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/860 <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-07-8/ac84de3b9f5b38b72fa3a34253d84321-425" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; opacity: 0.8; -webkit-transform: rotate(-2deg);"></span><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><div class="activityListRow_userWall clearfix" id="body_6878058" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden;"><div id="bodyIn_6878058" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در خاطریــــــــ کهـــــــ توییــــــــــ<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">دیگرانــــــــــ فراموشنــــــد<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">و بگــــــذار در گوشتــــــ بگویمــــ<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">میخواهمتــــــــــــــــــــــــــ<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">اینــــــ خلاصهــــ یــــ تمامـــــــــــــ<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">حرفـــــ هایــــــــ عاشقانهــ<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">دنیاستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</div></div></div> text/html 2013-07-14T12:49:38+01:00 gigabyte502mehran.mihanblog.com مهران m http://gigabyte502mehran.mihanblog.com/post/859 <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-07-7/ddd6aecaa9974c2b2957b0dc7eb22a45-425" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; opacity: 0.8; -webkit-transform: rotate(-2deg);"></span><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(244, 0, 105);"><div class="activityListRow_userWall clearfix" id="body_7839715" style="margin: 0px; padding: 0px; max-height: 145px; overflow: hidden;"><div id="bodyIn_7839715" style="margin: 0px; padding: 0px;">ﮐﺜـﯿـــﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﭼـﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﺯﻣﺎﻧـﯿست ﮐﻪ،<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ﻣـــﺮﺩﯼ ﺑﺨــﺎطﺮ ﻃﺒﯿـﻌﯽ ﺗـﺮﯾﻦ ﻧـﯿـﺎﺯﺵ<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ ﻣـﻌﺼـﻮﻣـﯽ ﺑﮕﻮﯾـﺪ:<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ﺩﻭﺳـﺘــــﺖ ﺩﺍﺭﻣــــــ ... !!</div></div></div>